ชื่อ-สกุล : มิสโสรยา แพะขุนทด

สังกัดหน่วยงาน : งานวิชาการปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา )

more...