ชื่อ-สกุล : ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานนักเรียนประจำและนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บธบ.การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ( มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดนครสวรรค์ )

more...