Assumption College Nakhonratchasima
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 20189001

2 พฤศจิกายน 2561


ท่านผู้ปกครอง คณะครู ที่เคารพ และนักเรียนที่รักทุกคนก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน และนักศึกษา สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ในระหว่างวันที่   17 - 20   ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนของเราได้รับ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวม 17  เหรียญ และได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง ขอชื่นชม นักเรียน ครูผู้ควบคุม ที่เสียสละเวลาช่วงหยุดเรียนฝึกซ้อม มาเก็บตัว และเข้าร่วมแข่งขัน ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุน ขอขอบคุณห้างร้าน องค์กรต่างๆที่สนับสนุน ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้การเข้าร่วมครั้งนี้ของโรงเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

1 ภาคเรียนที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณ ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และมีน้ำใจ ในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาได้เป็นไปตามที่เป้าหมายที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านระเบียบวินัย ด้านสถานที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ฯลฯ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมาโรงเรียนยังได้มีการปรับรูปแบบ และระยะเวลาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนได้มีเวลาเรียนเพิ่มมากขึ้น

ในภาคเรียนที่ 2 นี้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยควบรวมฝ่ายปกครอง และฝ่ายกิจกรรม เข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่าฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งภาระงานก็เป็น 2 งานที่ยังมีผู้รับผิดชอบในงานปกครอง และงานกิจกรรมแยกกัน เช่นเคย ทั้งนี้เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการคุณภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 นี้โรงเรียนจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล จะมุ่งเน้นความเข้มข้นทางด้านวิชาการในยุคดิจิตอล เน้นระเบียบวินัย และคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดกับนักเรียนอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ที่เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิดและดิจิตอล ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  โดยโรงเรียนจะปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในที่สุดความสำเร็จในทุกๆ ด้านที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นของโรงเรียน เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือจากทุกฝ่าย(นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน) บราเดอร์จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการนำนักเรียนสู่ความสำเร็จ และหวังว่าจากนี้ไปนักเรียนทุกๆคนจะเรียนอย่างมีความสุข

ท้ายสุดนี้ ขอพระพรอันอุดมของแม่พระอัสสัมชัญ และนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตได้อํานวยพรให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญตลอดไป