ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
คณะภราดา (จำนวน 4 คน)
ภราดาวิทยา เทพกอม

0 ปี 11 เดือน 4 วัน
ภราดาอนุชา การุณย์ภรต

58 ปี 10 เดือน 27 วัน
ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา

1 ปี 10 เดือน 28 วัน
ภราดาคมสันต์ หมูนคำ

0 ปี 11 เดือน 4 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
ม.สมบูรณ์ สุขชัย

28 ปี 0 เดือน 28 วัน
ม.ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ

27 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสยุภาพร เทพสุริยานนท์

27 ปี 1 เดือน 25 วัน
มิสวนิชา สืบสุข

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสพนิดา แก่นสำโรง

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ์

25 ปี 9 เดือน 13 วัน
มิสปราณี แนบพุดซา

23 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสณัฐกมล บุญศักดิ์

21 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.ชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล

18 ปี 8 เดือน 7 วัน
ม.ขาน ปุราเต

13 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสแววดาว ลือนา

13 ปี 5 เดือน 5 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 128 คน)
มิสทุเรียน หาญณรงค์

33 ปี 7 เดือน 19 วัน
ม.ตระการ แสนแก้ว

30 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสทัศนีย์ วิชชาธรตระกูล

30 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสรุ่งอรุณ สุขชัย

29 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสสุจินดา อำภาวงษ์

28 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสปราณี มิ่งศิริ

28 ปี 3 เดือน 2 วัน
ม.โกศัย ปรียานนท์

28 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.พิทักษ์ จันทรบุตร

28 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสเพ็ญประภา สุขจันทร์

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสคณิตตา ประสิทธิ์

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสมนทิรา ปรียานนท์

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสอุมาสวรรค์ จันทรมะโน

26 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.กีรติ ม่วงมณี

26 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสมลิ นากเกิดพะเนา

26 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.อำนวย หวานดี

26 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ์

25 ปี 11 เดือน 28 วัน
มิสอุทัย เป้าประจำเมือง เป้าประจำเมือง

25 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสอรุณรัตน์ ม่วงมณี

25 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.ประสิทธิ์ ติ่นหญีต

25 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสปนัดดา จิณวงศ์

25 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสมาลี พวนกิ่ง

25 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสอุไรวรรณ ทองไพบูลย์

25 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสกัญจน์ณิช วีระพันธ์กุล

24 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์

24 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสอังคณา พุ่มหมื่นไวย

23 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสทัศนีย์ พิมพ์ปรุ

23 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสอรุณี สนหมื่นไวย

22 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสอุษา ศรีวิเศษ

22 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.เจตน์ จันทภา

17 ปี 10 เดือน 9 วัน
ม.เสนีย์ ศิริสวัสดิ์

21 ปี 10 เดือน 0 วัน
มิสทัศนีย์ ช้อนขุนทด

21 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสมะลิ วาปีโส

20 ปี 10 เดือน 22 วัน
มิสจิณห์นิภา ชูใจ

20 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสเกศราพร ยอดพุดซา

20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสปุณยวีร์ สุวรรณวิศลกิจ

19 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสพรรณิพา ชั่งทอง

19 ปี 10 เดือน 17 วัน
ม.จีระวัฒน์ เกียรติชูวงศ์

19 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสอรชพร ศรีวิชา

19 ปี 9 เดือน 16 วัน
ม.ภุมรินทร์ รอสูงเนิน

19 ปี 9 เดือน 13 วัน
มิสอรปรียา มาตรโค้ง

19 ปี 6 เดือน 27 วัน
ม.อดิศักดิ์ สลางสิงห์

19 ปี 0 เดือน 5 วัน
ม.กรกนก ชาตะสุวัจนานนท์

18 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสเบญจมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

18 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสภัทรินทร์ รัตนโกสุมภ์

18 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสรุสรา วิชาจารย์

18 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสมัลลิกา ทิพย์สาคร

18 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.กฤษณะ สุมนนอก

17 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสชฎาพร มาตรโคกสูง

17 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสปิยมาศ คำหล้า

16 ปี 9 เดือน 28 วัน
ม.ยุทธพงษ์ ศรีหาพล

16 ปี 9 เดือน 23 วัน
มิสเพลินพิศ กาจณรงค์

16 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสพนิดา เกียรติชูวงศ์

16 ปี 9 เดือน 10 วัน
มิสฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์

15 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสนฤมล มณีรัตน์

15 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสอรพิน จารุเฉลิมรัตน์

15 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.สัญญา กาญจนกิจโกศล

14 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสรัตนา จันทภา

14 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสศิริพร ตริตรอง

13 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสกาญจนธัช สวัสดี

13 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสวิไลวรรณ ช้อนขุนทด

13 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสฉัตรพร ฉัตรมณี

13 ปี 6 เดือน 20 วัน
ม.สมพร กันศรีนวกุล

12 ปี 10 เดือน 28 วัน
ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล

12 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสสุลารัตน์ เอนกเวียง

11 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสสกานดา โรจนกร

11 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน

11 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสทิวาพร พวนกิ่ง

10 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสกัญญารัตน์ แก่นนอก

10 ปี 10 เดือน 7 วัน
ม.ณภัทร น้อยคำแก้ว

10 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสจิตตราวดี ศรีสุข

10 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสพิชชาอร กนก

10 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสวิภาพร จงคอยกลาง

9 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสกุสุมา ศรีสูงเนิน

9 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสภาณิกา ศรีหาพล

9 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสพันธิตรา สิงห์โตแก้ว

9 ปี 9 เดือน 5 วัน
ม.กฤษดา ยะแสง

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสณัฏฐา ปลั่งวิจิตร

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสอริศรา เทียนโพธิ์

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสโสรยา แพะขุนทด

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสสุนทรี ฤาษี

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสอุมา ศิลปชัย

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสศิริขวัญ จอหอนอก

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสปัทมาภรณ์ ประจวบสุข

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสเพ็ญนภา ประจวบสุข

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสอภิญญา พุ่มพู

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสยุวดี ลือนา

8 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสปนัดดา คล้องกาญ

8 ปี 10 เดือน 4 วัน
ม.อุธรณ์ มัตติตานัง

8 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสสุรดา จันทรประทักษ์

8 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร

8 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสประภัสสร สมศรี

8 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสนฤมล กุ๊กสันเทียะ

8 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสมณีนุช แสพลกรัง

8 ปี 2 เดือน 10 วัน
มิสรัตน์ชนู ทองปลิว

7 ปี 10 เดือน 6 วัน
ม.นรากร ไชยประเสริฐ

7 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสสมศรี ไกรศร

7 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสณัฐดาภรณ์ ผัดกระโทก

7 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสอภิญญา เชื่องสูงเนิน

7 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสณัฏฐริกา ปัญจาคะ

7 ปี 9 เดือน 20 วัน
ม.ภาสกร กอหญ้ากลาง

7 ปี 7 เดือน 16 วัน
มิสกริยา โยธี

7 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสพิชาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสณัฐสุดา เชื้อจันอัด

7 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสอนุสรา ปาโสรักษ์

6 ปี 9 เดือน 13 วัน
มิสสุธิดา บาลไธสง

6 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสบุปผาคำ ทิพย์คูนอก

5 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสจริยา บุญลาภ

5 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสรุ่งอรุณ พงษ์ผือฮี

5 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสสโรบล สุมาลี

5 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสสุนิสา บุตรราช

5 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสอนุสรา สัตตะพันธ์

5 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสสุพัตรา สกุลเจริญ

4 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสรินระพี มรรครมย์

4 ปี 10 เดือน 10 วัน
ม.อานนท์ เหนือเกษ

2 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสสุรีย์ พรหมราช

2 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสเอมอร บัวภา

2 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.เทพไท เชียนจันทึก

2 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสพลอยไพลิน เทียนขุนทด

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสพรพิมล โกฎสันเทียะ

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสพันธุ์ทิพย์ งามอภัย

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.ธนภัทร หิรัญรัตนา

1 ปี 1 เดือน 19 วัน
ม.สุพจน์ สติมั่น

0 ปี 9 เดือน 30 วัน
มิสธัญชนก โพธิ์ศรี

0 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสบุษบา พรมโคตรค้า

53 ปี 2 เดือน 28 วัน
ม.ภูมิ ภู่ศิริ

0 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสดาวนภา เลิศงาม

0 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสสุภาวดี ศรีนอก

53 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสนราภรณ์ โคตรสมบัติ

53 ปี 2 เดือน 28 วัน
บุคคลากรทางการศึกษา (จำนวน 35 คน)
ม.พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง

33 ปี 8 เดือน 11 วัน
มิสจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์

29 ปี 11 เดือน 28 วัน
มิสเบญจมาศ นพรัตนศิริ

28 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง

28 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์

26 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสธิดารัตน์ พึ่งทอง

25 ปี 10 เดือน 11 วัน
ม.จตุรงค์ นัดสันเทียะ

23 ปี 10 เดือน 13 วัน
มิสรัตนา วงษ์พุฒ

22 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา

21 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล

20 ปี 9 เดือน 26 วัน
ม.อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย

19 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสช่อลดา ปานแจ้ง

19 ปี 7 เดือน 15 วัน
มิสนิรมล ศิริปรุ

18 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสสุทิศา อมรดิษฐ

18 ปี 10 เดือน 1 วัน
ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

18 ปี 9 เดือน 0 วัน
มิสชัญญานุช บางปา

18 ปี 1 เดือน 19 วัน
ม.กิตติศักดิ์ เดินสันเทียะ

17 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสเตือนใจ แก่นพุดซา

15 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสอรัญญา รอมดอน

15 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสชฎาพร โฉมประเสริฐ

15 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสวรนุช แนบพุดซา

14 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.ศราวุธ ชนะบำรุง

14 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.สิริ กิ่งกลางดอน

13 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสจิราวรรณ ปุราเต

11 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสวิศา บุญภักดี

11 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสวิไลพร ทวยจัด

11 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสกชภัส มะเริงสิทธิ์

11 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสมนทิรา อำภาวงษ์

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.อภิชาต อานามนารถ

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

9 ปี 4 เดือน 27 วัน
ม.ธรรมนูญ คำสัตย์

8 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสลัดดาวัลย์ กุลนา

6 ปี 9 เดือน 8 วัน
มิสดวงสุดา มากมน

4 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสปิยธิดา สุวรรณมณี

2 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.ธีรวัฒน์ บัวระพันธ์

0 ปี 8 เดือน 28 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 1 คน)
มิสทวีสิน เกตุกุล

15 ปี 10 เดือน 15 วัน
";