ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
คณะภราดา (จำนวน 4 คน)
ภราดาวิทยา เทพกอม

0 ปี 2 เดือน 14 วัน
ภราดาอนุชา การุณย์ภรต

58 ปี 2 เดือน 7 วัน
ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา

1 ปี 2 เดือน 8 วัน
ภราดาคมสันต์ หมูนคำ

0 ปี 2 เดือน 14 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
ม.สมบูรณ์ สุขชัย

27 ปี 4 เดือน 8 วัน
ม.ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ

27 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสยุภาพร เทพสุริยานนท์

26 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสวนิชา สืบสุข

26 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสพนิดา แก่นสำโรง

26 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ์

25 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสปราณี แนบพุดซา

23 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสณัฐกมล บุญศักดิ์

21 ปี 2 เดือน 0 วัน
ม.ชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล

17 ปี 11 เดือน 17 วัน
ม.ขาน ปุราเต

13 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสแววดาว ลือนา

12 ปี 8 เดือน 13 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 127 คน)
มิสทุเรียน หาญณรงค์

32 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.ตระการ แสนแก้ว

30 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสทัศนีย์ วิชชาธรตระกูล

30 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสรุ่งอรุณ สุขชัย

29 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสสุจินดา อำภาวงษ์

27 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสปราณี มิ่งศิริ

27 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.โกศัย ปรียานนท์

28 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.พิทักษ์ จันทรบุตร

27 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสเพ็ญประภา สุขจันทร์

26 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสคณิตตา ประสิทธิ์

26 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสมนทิรา ปรียานนท์

26 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสอุมาสวรรค์ จันทรมะโน

26 ปี 1 เดือน 20 วัน
ม.กีรติ ม่วงมณี

26 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสมลิ นากเกิดพะเนา

26 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.อำนวย หวานดี

26 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ์

25 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสอุทัย เป้าประจำเมือง

25 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสอรุณรัตน์ ม่วงมณี

25 ปี 1 เดือน 19 วัน
ม.ประสิทธิ์ ติ่นหญีต

25 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสปนัดดา จิณวงศ์

25 ปี 0 เดือน 26 วัน
มิสมาลี พวนกิ่ง

24 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสอุไรวรรณ ทองไพบูลย์

24 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสกัญจน์ณิช วีระพันธ์กุล

24 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์

23 ปี 10 เดือน 1 วัน
มิสอังคณา พุ่มหมื่นไวย

23 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสทัศนีย์ พิมพ์ปรุ

22 ปี 8 เดือน 9 วัน
มิสอรุณี สนหมื่นไวย

21 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสอุษา ศรีวิเศษ

21 ปี 7 เดือน 22 วัน
ม.เจตน์ จันทภา

17 ปี 1 เดือน 17 วัน
ม.เสนีย์ ศิริสวัสดิ์

21 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสทัศนีย์ ช้อนขุนทด

20 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสมะลิ วาปีโส

20 ปี 2 เดือน 2 วัน
มิสจิณห์นิภา ชูใจ

20 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสเกศราพร ยอดพุดซา

19 ปี 8 เดือน 1 วัน
มิสปุณยวีร์ สุวรรณวิศลกิจ

19 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสพรรณิพา ชั่งทอง

19 ปี 1 เดือน 25 วัน
ม.จีระวัฒน์ เกียรติชูวงศ์

19 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสอรชพร ศรีวิชา

19 ปี 0 เดือน 24 วัน
ม.ภุมรินทร์ รอสูงเนิน

19 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสอรปรียา มาตรโค้ง

18 ปี 10 เดือน 4 วัน
ม.อดิศักดิ์ สลางสิงห์

18 ปี 3 เดือน 15 วัน
ม.กรกนก ชาตะสุวัจนานนท์

18 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสเบญจมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

18 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสภัทรินทร์ รัตนโกสุมภ์

18 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสรุสรา วิชาจารย์

17 ปี 11 เดือน 23 วัน
มิสมัลลิกา ทิพย์สาคร

18 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสนันทวรรณ นันทนารมณ์

17 ปี 2 เดือน 20 วัน
ม.กฤษณะ สุมนนอก

16 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสชฎาพร มาตรโคกสูง

16 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสปิยมาศ คำหล้า

16 ปี 1 เดือน 5 วัน
ม.ยุทธพงษ์ ศรีหาพล

16 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสเพลินพิศ กาจณรงค์

16 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสพนิดา เกียรติชูวงศ์

16 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์

15 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสนฤมล มณีรัตน์

14 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสอรพิน จารุเฉลิมรัตน์

14 ปี 5 เดือน 0 วัน
ม.สัญญา กาญจนกิจโกศล

14 ปี 1 เดือน 22 วัน
มิสรัตนา จันทภา

13 ปี 9 เดือน 6 วัน
มิสศิริพร ตริตรอง

13 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสกาญจนธัช สวัสดี

13 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสวิไลวรรณ ช้อนขุนทด

12 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสฉัตรพร ฉัตรมณี

12 ปี 9 เดือน 28 วัน
ม.สมพร กันศรีนวกุล

12 ปี 2 เดือน 8 วัน
ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล

12 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสสุลารัตน์ เอนกเวียง

11 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสสกานดา โรจนกร

11 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน

10 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสทิวาพร พวนกิ่ง

10 ปี 1 เดือน 23 วัน
มิสกัญญารัตน์ แก่นนอก

10 ปี 1 เดือน 16 วัน
ม.ณภัทร น้อยคำแก้ว

9 ปี 7 เดือน 25 วัน
มิสจิตตราวดี ศรีสุข

9 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิสพิชชาอร กนก

9 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสวิภาพร จงคอยกลาง

9 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสกุสุมา ศรีสูงเนิน

9 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสภาณิกา โพธิ์งาม

9 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสพันธิตรา สิงห์โตแก้ว

9 ปี 0 เดือน 13 วัน
ม.กฤษดา ยะแสง

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสณัฏฐา ปลั่งวิจิตร

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสอริศรา เทียนโพธิ์

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสโสรยา แพะขุนทด

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสสุนทรี ฤาษี

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสอุมา ศิลปชัย

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสศิริขวัญ จอหอนอก

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสปัทมาภรณ์ ประจวบสุข

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสเพ็ญนภา ประจวบสุข

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสอภิญญา พุ่มพู

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสยุวดี ลือนา

8 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสปนัดดา คล้องกาญ

8 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสชมภู่ มีสุข

8 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสนงนุช ชำนาญกิจ

7 ปี 10 เดือน 12 วัน
ม.อุธรณ์ มัตติตานัง

7 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสสุรดา จันทรประทักษ์

7 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร

7 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสประภัสสร สมศรี

7 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสนฤมล กุ๊กสันเทียะ

7 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสมณีนุช แสพลกรัง

7 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสรัตน์ชนู ทองปลิว

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
ม.นรากร ไชยประเสริฐ

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสสมศรี ไกรศร

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสณัฐดาภรณ์ ผัดกระโทก

7 ปี 1 เดือน 14 วัน
มิสอภิญญา แจ่มเจริญ

7 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสณัฏฐริกา ปัญจาคะ

7 ปี 0 เดือน 28 วัน
ม.ภาสกร กอหญ้ากลาง

6 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสกริยา โยธี

6 ปี 9 เดือน 27 วัน
มิสพิชาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์

6 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสณัฐสุดา เชื้อจันอัด

6 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสอนุสรา ปาโสรักษ์

6 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสสุธิดา บาลไธสง

5 ปี 10 เดือน 29 วัน
มิสบุปผาคำ ทิพย์คูนอก

5 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสจริยา บุญลาภ

5 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสรุ่งอรุณ พงษ์ผือฮี

5 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสสโรบล สุมาลี

5 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสสุนิสา บุตรราช

5 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสอนุสรา สัตตะพันธ์

5 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสสุพัตรา สกุลเจริญ

4 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสรินระพี มรรครมย์

4 ปี 1 เดือน 18 วัน
ม.อานนท์ เหนือเกษ

2 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสสุรีย์ พรหมราช

2 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสบุญรักษา เก่งนอก

2 ปี 1 เดือน 13 วัน
มิสเอมอร บัวภา

1 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสฐิติรัตน์ ไตรจักรปราณี

1 ปี 7 เดือน 7 วัน
มิสวรกานต์ โคลงชัย

1 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.เทพไท เชียนจันทึก

1 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสพลอยไพลิน เทียนขุนทด

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสพรพิมล โกฎสันเทียะ

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสพันธุ์ทิพย์ งานอภัย

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.ธนภัทร หิรัญรัตนา

0 ปี 4 เดือน 30 วัน
บุคคลากรทางการศึกษา (จำนวน 34 คน)
ม.พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง

32 ปี 11 เดือน 20 วัน
มิสจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์

29 ปี 3 เดือน 7 วัน
มิสเบญจมาศ นพรัตนศิริ

28 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง

28 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์

26 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสธิดารัตน์ พึ่งทอง

25 ปี 1 เดือน 19 วัน
ม.จตุรงค์ นัดสันเทียะ

23 ปี 1 เดือน 21 วัน
มิสรัตนา วงษ์พุฒ

21 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา

21 ปี 2 เดือน 0 วัน
มิสวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล

20 ปี 1 เดือน 3 วัน
ม.อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย

19 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสช่อลดา ปานแจ้ง

18 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสนิรมล ศิริปรุ

18 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสสุทิศา อมรดิษฐ

18 ปี 1 เดือน 10 วัน
ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

18 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสชัญญานุช บางปา

17 ปี 4 เดือน 30 วัน
ม.กิตติศักดิ์ เดินสันเทียะ

16 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสเตือนใจ แก่นพุดซา

15 ปี 3 เดือน 6 วัน
มิสอรัญญา รอมดอน

15 ปี 2 เดือน 14 วัน
มิสชฎาพร โฉมประเสริฐ

14 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสวรนุช แนบพุดซา

13 ปี 8 เดือน 5 วัน
ม.ศราวุธ ชนะบำรุง

13 ปี 8 เดือน 5 วัน
ม.สิริ กิ่งกลางดอน

13 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสจิราวรรณ ปุราเต

11 ปี 1 เดือน 19 วัน
มิสวิศา บุญภักดี

11 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสวิไลพร ทวยจัด

11 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสกชภัส มะเริงสิทธิ์

11 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสมนทิรา อำภาวงษ์

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.อภิชาต อานามนารถ

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

8 ปี 8 เดือน 4 วัน
ม.ธรรมนูญ คำสัตย์

8 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสลัดดาวัลย์ กุลนา

6 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสดวงสุดา มากมน

3 ปี 7 เดือน 4 วัน
มิสปิยธิดา สุวรรณมณี

1 ปี 6 เดือน 30 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 1 คน)
มิสทวีสิน เกตุกุล

15 ปี 1 เดือน 23 วัน
";