ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 0 คน)
คณะภราดา (จำนวน 4 คน)
ภ.สอาด สัญญลักษณ์

2 ปี 4 เดือน
ภ.อนุชา การุณย์ภรต

56 ปี 4 เดือน
ภ.คฑาวุธ สิทธิโชคสกุล

0 ปี 4 เดือน
ภ.พลากร เพียรพันธ์

0 ปี 4 เดือน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
ม.ละเอียด พุ่มพู

36 ปี 9 เดือน
ม.สมบูรณ์ สุขชัย

25 ปี 6 เดือน
ม.ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ

25 ปี 4 เดือน
มิสยุภาพร เทพสุริยานนท์

24 ปี 7 เดือน
มิสวนิชา สืบสุข

24 ปี 4 เดือน
มิสพนิดา แก่นสำโรง

24 ปี 4 เดือน
มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ์

23 ปี 3 เดือน
มิสปราณี แนบพุดซา

21 ปี 4 เดือน
มิสณัฐกมล บุญศักดิ์

19 ปี 4 เดือน
มิสทัศนีย์ ช้อนขุนทด

18 ปี 11 เดือน
ม.ชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล

16 ปี 2 เดือน
ครูผู้สอน (จำนวน 132 คน)
ม.เหรียญชัย อำภาวงษ์

37 ปี 11 เดือน
มิสวิชชุดา การรักษา

36 ปี 8 เดือน
มิสรองรัตน์ เปียเมือง

35 ปี 4 เดือน
มิสทุเรียน หาญณรงค์

31 ปี 1 เดือน
มิสสร้อยเพทาย อุรสาห์ศิลป์

28 ปี 4 เดือน
มิสปทุมพร มีหิรัญ

28 ปี 4 เดือน
มิสทัศนีย์ วิชชาธรตระกูล

28 ปี 4 เดือน
มิสรุ่งอรุณ สุขชัย

27 ปี 4 เดือน
มิสวราภรณ์ สุวรรณมณี

27 ปี 1 เดือน
มิสสุจินดา อำภาวงษ์

26 ปี 0 เดือน
มิสปราณี มิ่งศิริ

25 ปี 9 เดือน
ม.โกศัย ปรียานนท์

26 ปี 3 เดือน
ม.พิทักษ์ จันทรบุตร

25 ปี 6 เดือน
มิสเพ็ญประภา สุขจันทร์

24 ปี 4 เดือน
มิสคณิตตา ประสิทธิ์

24 ปี 4 เดือน
มิสมนทิรา ปรียานนท์

24 ปี 4 เดือน
มิสอุมาสวรรค์ จันทรมะโน

24 ปี 4 เดือน
ม.กีรติ ม่วงมณี

24 ปี 4 เดือน
มิสมลิ นากเกิดพะเนา

24 ปี 3 เดือน
ม.อำนวย หวานดี

24 ปี 3 เดือน
มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ์

23 ปี 5 เดือน
มิสอุทัย เป้าประจำเมือง

23 ปี 4 เดือน
มิสอรุณรัตน์ ม่วงมณี

23 ปี 4 เดือน
ม.ประสิทธิ์ ติ่นหญีต

23 ปี 4 เดือน
มิสปนัดดา จิณวงศ์

23 ปี 3 เดือน
มิสมาลี พวนกิ่ง

23 ปี 2 เดือน
มิสอุไรวรรณ ทองไพบูลย์

22 ปี 6 เดือน
มิสนันทวดี ศรีพรม

22 ปี 5 เดือน
มิสกัญจน์ณิช วีระพันธ์กุล

22 ปี 4 เดือน
มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์

22 ปี 0 เดือน
มิสอังคณา พุ่มหมื่นไวย

21 ปี 4 เดือน
มิสทัศนีย์ พิมพ์ปรุ

20 ปี 11 เดือน
มิสอรุณี สนหมื่นไวย

19 ปี 10 เดือน
มิสอุษา ศรีวิเศษ

19 ปี 10 เดือน
ม.เจตน์ จันทภา

15 ปี 4 เดือน
ม.เสนีย์ ศิริสวัสดิ์

19 ปี 4 เดือน
มิสมะลิ วาปีโส

18 ปี 4 เดือน
มิสจิณห์นิภา ชูใจ

18 ปี 2 เดือน
มิสเกศราพร ยอดพุดซา

17 ปี 10 เดือน
มิสปุณยวีร์ สุวรรณวิศลกิจ

17 ปี 4 เดือน
มิสพรรณิพา ชั่งทอง

17 ปี 4 เดือน
ม.จีระวัฒน์ เกียรติชูวงศ์

17 ปี 4 เดือน
ม.อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย

17 ปี 3 เดือน
มิสอรชพร ศรีวิชา

17 ปี 3 เดือน
ม.ภุมรินทร์ รอสูงเนิน

17 ปี 3 เดือน
มิสพรชฎา ประมูลจักโก

17 ปี 4 เดือน
มิสอรปรียา มาตรโค้ง

17 ปี 0 เดือน
ม.อดิศักดิ์ สลางสิงห์

16 ปี 6 เดือน
ม.กรกนก ชาตะสุวัจนานนท์

16 ปี 6 เดือน
มิสเบญจมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

16 ปี 4 เดือน
มิสภัทรินทร์ รัตนโกสุมภ์

16 ปี 4 เดือน
มิสรุสรา วิชาจารย์

16 ปี 2 เดือน
มิสมัลลิกา ทิพย์สาคร

16 ปี 3 เดือน
มิสนันทวรรณ นันทนารมณ์

15 ปี 5 เดือน
ม.กฤษณะ สุมนนอก

14 ปี 11 เดือน
มิสชฎาพร มาตรโคกสูง

14 ปี 11 เดือน
มิสปิยมาศ คำหล้า

14 ปี 3 เดือน
ม.ยุทธพงษ์ ศรีหาพล

14 ปี 3 เดือน
มิสเพลินพิศ กาจณรงค์

14 ปี 3 เดือน
มิสพนิดา เกียรติชูวงศ์

14 ปี 3 เดือน
มิสทวีสิน เกตุกุล

13 ปี 4 เดือน
มิสฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์

13 ปี 2 เดือน
มิสนฤมล มณีรัตน์

12 ปี 11 เดือน
มิสอรพิน จารุเฉลิมรัตน์

12 ปี 7 เดือน
ม.สัญญา กาญจนกิจโกศล

12 ปี 4 เดือน
มิสรัตนา จันทภา

11 ปี 11 เดือน
มิสศิริพร ตริตรอง

11 ปี 4 เดือน
มิสกาญจนธัช สวัสดี

11 ปี 4 เดือน
ม.ขาน ปุราเต

11 ปี 4 เดือน
มิสวิไลวรรณ ช้อนขุนทด

11 ปี 0 เดือน
มิสฉัตรพร ฉัตรมณี

11 ปี 0 เดือน
มิสแววดาว ลือนา

10 ปี 11 เดือน
ม.สมพร กันศรีนวกุล

10 ปี 4 เดือน
ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล

10 ปี 4 เดือน
มิสสุลารัตน์ เอนกเวียง

9 ปี 2 เดือน
มิสสกานดา โรจนกร

9 ปี 2 เดือน
มิสปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน

8 ปี 11 เดือน
มิสทิวาพร พวนกิ่ง

8 ปี 4 เดือน
มิสกัญญารัตน์ แก่นนอก

8 ปี 4 เดือน
ม.ณภัทร น้อยคำแก้ว

7 ปี 10 เดือน
มิสจิตตราวดี ศรีสุข

7 ปี 9 เดือน
ม.เฉลิมเดช ก้องนวกุล

7 ปี 8 เดือน
มิสพิชชาอร กนก

7 ปี 7 เดือน
มิสวิภาพร จงคอยกลาง

7 ปี 4 เดือน
มิสกุสุมา ศรีสูงเนิน

7 ปี 4 เดือน
มิสภาณิกา โพธิ์งาม

7 ปี 4 เดือน
มิสพันธิตรา สิงห์โตแก้ว

7 ปี 3 เดือน
ม.กฤษดา ยะแสง

7 ปี 2 เดือน
มิสณัฏฐา ปลั่งวิจิตร

7 ปี 2 เดือน
มิสอริศรา เทียนโพธิ์

7 ปี 2 เดือน
มิสโสรยา แพะขุนทด

7 ปี 2 เดือน
มิสสุนทรี ฤาษี

7 ปี 2 เดือน
มิสอุมา ศิลปชัย

7 ปี 2 เดือน
มิสศิริขวัญ จอหอนอก

7 ปี 2 เดือน
มิสปัทมาภรณ์ ประจวบสุข

7 ปี 2 เดือน
มิสเพ็ญนภา ประจวบสุข

7 ปี 2 เดือน
มิสอภิญญา พุ่มพู

7 ปี 2 เดือน
ม.อัยการ พันหมวด

6 ปี 10 เดือน
มิสยุวดี ลือนา

6 ปี 4 เดือน
มิสปนัดดา คล้องกาญ

6 ปี 4 เดือน
มิสชมภู่ มีสุข

6 ปี 3 เดือน
มิสนงนุช ชำนาญกิจ

6 ปี 1 เดือน
ม.อุธรณ์ มัตติตานัง

6 ปี 1 เดือน
มิสสุรดา จันทรประทักษ์

5 ปี 11 เดือน
มิสอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร

5 ปี 11 เดือน
มิสประภัสสร สมศรี

5 ปี 11 เดือน
มิสนฤมล กุ๊กสันเทียะ

5 ปี 11 เดือน
มิสมณีนุช แสพลกรัง

5 ปี 8 เดือน
มิสรัตน์ชนู ทองปลิว

5 ปี 4 เดือน
ม.นรากร ไชยประเสริฐ

5 ปี 4 เดือน
มิสสมศรี ไกรศร

5 ปี 4 เดือน
มิสณัฐดาภรณ์ ผัดกระโทก

5 ปี 4 เดือน
มิสอภิญญา แจ่มเจริญ

5 ปี 3 เดือน
มิสณัฏฐริกา ปัญจาคะ

5 ปี 3 เดือน
ม.ภาสกร กอหญ้ากลาง

5 ปี 1 เดือน
มิสกริยา โยธี

5 ปี 0 เดือน
มิสพิชาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์

4 ปี 10 เดือน
มิสณัฐสุดา เชื้อจันอัด

4 ปี 9 เดือน
มิสอนุสรา ปาโสรักษ์

4 ปี 3 เดือน
มิสสุธิดา บาลไธสง

4 ปี 1 เดือน
มิสบุปผาคำ ทิพย์คูนอก

3 ปี 4 เดือน
มิสจริยา บุญลาภ

3 ปี 4 เดือน
มิสรุ่งอรุณ พงษ์ผือฮี

3 ปี 4 เดือน
มิสสโรบล สุมาลี

3 ปี 4 เดือน
มิสสุนิสา บุตรราช

3 ปี 4 เดือน
มิสอนุสรา สัตตะพันธ์

3 ปี 4 เดือน
มิสสุพัตรา สกุลเจริญ

2 ปี 4 เดือน
มิสรินระพี มรรครมย์

2 ปี 4 เดือน
ม.อานนท์ เหนือเกษ

0 ปี 4 เดือน
มิสสุรีย์ พรหมราช

0 ปี 4 เดือน
มิสบุญรักษา เก่งนอก

0 ปี 4 เดือน
มิสเอมอร บัวภา

0 ปี 2 เดือน
บุคคลากรทางการศึกษา (จำนวน 36 คน)
ม.ราชินทร์ ประสิทธิ์

40 ปี 4 เดือน
ม.พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง

31 ปี 2 เดือน
ม.ตระการ แสนแก้ว

28 ปี 4 เดือน
มิสจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์

27 ปี 5 เดือน
มิสเบญจมาศ นพรัตนศิริ

26 ปี 4 เดือน
มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง

26 ปี 4 เดือน
มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์

24 ปี 3 เดือน
มิสธิดารัตน์ พึ่งทอง

23 ปี 4 เดือน
ม.จตุรงค์ นัดสันเทียะ

21 ปี 4 เดือน
ม.ภูดิท พิมพ์รัตนะ

21 ปี 3 เดือน
มิสรัตนา วงษ์พุฒ

19 ปี 11 เดือน
มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา

19 ปี 4 เดือน
มิสวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล

18 ปี 3 เดือน
มิสช่อลดา ปานแจ้ง

17 ปี 1 เดือน
มิสนิรมล ศิริปรุ

16 ปี 4 เดือน
มิสสุทิศา อมรดิษฐ

16 ปี 4 เดือน
ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

16 ปี 3 เดือน
ม.ประเสริฐศักดิ์ ขำศิริ

16 ปี 2 เดือน
มิสชัญญานุช บางปา

15 ปี 7 เดือน
ม.กิตติศักดิ์ เดินสันเทียะ

14 ปี 11 เดือน
มิสเตือนใจ แก่นพุดซา

13 ปี 5 เดือน
มิสอรัญญา รอมดอน

13 ปี 5 เดือน
มิสชฎาพร โฉมประเสริฐ

13 ปี 0 เดือน
มิสวรนุช แนบพุดซา

11 ปี 10 เดือน
ม.ศราวุธ ชนะบำรุง

11 ปี 10 เดือน
ม.สิริ กิ่งกลางดอน

11 ปี 4 เดือน
มิสจิราวรรณ ปุราเต

9 ปี 4 เดือน
มิสวิศา บุญภักดี

9 ปี 2 เดือน
มิสวิไลพร ทวยจัด

9 ปี 2 เดือน
มิสณฐมน แฝงฤทธิ์

9 ปี 2 เดือน
มิสมนทิรา อำภาวงษ์

7 ปี 2 เดือน
ม.อภิชาต อานามนารถ

7 ปี 2 เดือน
ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

6 ปี 10 เดือน
ม.ธรรมนูญ คำสัตย์

6 ปี 4 เดือน
มิสลัดดาวัลย์ กุลนา

4 ปี 3 เดือน
มิสดวงสุดา มากมน

1 ปี 9 เดือน
";