ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
คณะภราดา (จำนวน 4 คน)
ภ.สอาด วงศาเจริญภักดี

3 ปี 1 เดือน 17 วัน
ภ.อนุชา การุณย์ภรต

57 ปี 1 เดือน 17 วัน
ภ.ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์

0 ปี 1 เดือน 17 วัน
ภ.พัชรปกรณ์ ลังบุบผา

0 ปี 1 เดือน 17 วัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)
ม.ละเอียด พุ่มพู

37 ปี 6 เดือน 4 วัน
ม.สมบูรณ์ สุขชัย

26 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ยุรพงษ์ ฉัตรศุภสิริ

26 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสยุภาพร เทพสุริยานนท์

25 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสวนิชา สืบสุข

25 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสพนิดา แก่นสำโรง

25 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสขัตติยา ปฏิภาณพงษ์

24 ปี 0 เดือน 2 วัน
มิสปราณี แนบพุดซา

22 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสณัฐกมล บุญศักดิ์

20 ปี 1 เดือน 9 วัน
ม.ชูเกียรติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล

16 ปี 10 เดือน 28 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 129 คน)
ม.เหรียญชัย อำภาวงษ์

38 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสวิชชุดา การรักษา

37 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสทุเรียน หาญณรงค์

31 ปี 10 เดือน 8 วัน
มิสทัศนีย์ วิชชาธรตระกูล

29 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสรุ่งอรุณ สุขชัย

28 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสสุจินดา อำภาวงษ์

26 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสปราณี มิ่งศิริ

26 ปี 5 เดือน 22 วัน
ม.โกศัย ปรียานนท์

27 ปี 0 เดือน 0 วัน
ม.พิทักษ์ จันทรบุตร

26 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสเพ็ญประภา สุขจันทร์

25 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสคณิตตา ประสิทธิ์

25 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสมนทิรา ปรียานนท์

25 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสอุมาสวรรค์ จันทรมะโน

25 ปี 1 เดือน 1 วัน
ม.กีรติ ม่วงมณี

25 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสมลิ นากเกิดพะเนา

25 ปี 0 เดือน 8 วัน
ม.อำนวย หวานดี

25 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสสุภาวดี ตระกูลวงษ์

24 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสอุทัย เป้าประจำเมือง

24 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสอรุณรัตน์ ม่วงมณี

24 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.ประสิทธิ์ ติ่นหญีต

24 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสปนัดดา จิณวงศ์

24 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสมาลี พวนกิ่ง

23 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสอุไรวรรณ ทองไพบูลย์

23 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสกัญจน์ณิช วีระพันธ์กุล

23 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสเกศสุดา บุญฤทธิ์

22 ปี 9 เดือน 13 วัน
มิสอังคณา พุ่มหมื่นไวย

22 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสทัศนีย์ พิมพ์ปรุ

21 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสอรุณี สนหมื่นไวย

20 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสอุษา ศรีวิเศษ

20 ปี 7 เดือน 3 วัน
ม.เจตน์ จันทภา

16 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.เสนีย์ ศิริสวัสดิ์

20 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสทัศนีย์ ช้อนขุนทด

19 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสมะลิ วาปีโส

19 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสจิณห์นิภา ชูใจ

18 ปี 11 เดือน 15 วัน
มิสเกศราพร ยอดพุดซา

18 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสปุณยวีร์ สุวรรณวิศลกิจ

18 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสพรรณิพา ชั่งทอง

18 ปี 1 เดือน 7 วัน
ม.จีระวัฒน์ เกียรติชูวงศ์

18 ปี 1 เดือน 5 วัน
ม.อธิวัฒน์ ปลอดนุ้ย

18 ปี 0 เดือน 18 วัน
มิสอรชพร ศรีวิชา

18 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.ภุมรินทร์ รอสูงเนิน

18 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสพรชฎา ประมูลจักโก

18 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสอรปรียา มาตรโค้ง

17 ปี 9 เดือน 17 วัน
ม.อดิศักดิ์ สลางสิงห์

17 ปี 2 เดือน 28 วัน
ม.กรกนก ชาตะสุวัจนานนท์

17 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสเบญจมาศ บ่อน้ำเชี่ยว

17 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสภัทรินทร์ รัตนโกสุมภ์

17 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสรุสรา วิชาจารย์

16 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสมัลลิกา ทิพย์สาคร

17 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสนันทวรรณ นันทนารมณ์

16 ปี 2 เดือน 1 วัน
ม.กฤษณะ สุมนนอก

15 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสชฎาพร มาตรโคกสูง

15 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสปิยมาศ คำหล้า

15 ปี 0 เดือน 17 วัน
ม.ยุทธพงษ์ ศรีหาพล

15 ปี 0 เดือน 12 วัน
มิสเพลินพิศ กาจณรงค์

15 ปี 0 เดือน 11 วัน
มิสพนิดา เกียรติชูวงศ์

14 ปี 11 เดือน 30 วัน
มิสฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์

13 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสนฤมล มณีรัตน์

13 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสอรพิน จารุเฉลิมรัตน์

13 ปี 4 เดือน 13 วัน
ม.สัญญา กาญจนกิจโกศล

13 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสรัตนา จันทภา

12 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสศิริพร ตริตรอง

12 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสกาญจนธัช สวัสดี

12 ปี 1 เดือน 4 วัน
ม.ขาน ปุราเต

12 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสวิไลวรรณ ช้อนขุนทด

11 ปี 9 เดือน 17 วัน
มิสฉัตรพร ฉัตรมณี

11 ปี 9 เดือน 9 วัน
มิสแววดาว ลือนา

11 ปี 7 เดือน 25 วัน
ม.สมพร กันศรีนวกุล

11 ปี 1 เดือน 17 วัน
ม.โสภณวิชญ์ เชื้อสกล

11 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสสุลารัตน์ เอนกเวียง

9 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสสกานดา โรจนกร

9 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน

9 ปี 7 เดือน 29 วัน
มิสทิวาพร พวนกิ่ง

9 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสกัญญารัตน์ แก่นนอก

9 ปี 0 เดือน 28 วัน
ม.ณภัทร น้อยคำแก้ว

8 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสจิตตราวดี ศรีสุข

8 ปี 6 เดือน 13 วัน
มิสพิชชาอร กนก

8 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสวิภาพร จงคอยกลาง

8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสกุสุมา ศรีสูงเนิน

8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสภาณิกา โพธิ์งาม

8 ปี 1 เดือน 2 วัน
มิสพันธิตรา สิงห์โตแก้ว

7 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.กฤษดา ยะแสง

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสณัฏฐา ปลั่งวิจิตร

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสอริศรา เทียนโพธิ์

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสโสรยา แพะขุนทด

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสสุนทรี ฤาษี

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสอุมา ศิลปชัย

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสศิริขวัญ จอหอนอก

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสปัทมาภรณ์ ประจวบสุข

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสเพ็ญนภา ประจวบสุข

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสอภิญญา พุ่มพู

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
ม.อัยการ พันหมวด

7 ปี 7 เดือน 16 วัน
มิสยุวดี ลือนา

7 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสปนัดดา คล้องกาญ

7 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสชมภู่ มีสุข

7 ปี 0 เดือน 2 วัน
มิสนงนุช ชำนาญกิจ

6 ปี 9 เดือน 24 วัน
ม.อุธรณ์ มัตติตานัง

6 ปี 9 เดือน 24 วัน
มิสสุรดา จันทรประทักษ์

6 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสอัจฉราภรณ์ ยานะจิตร

6 ปี 7 เดือน 22 วัน
มิสประภัสสร สมศรี

6 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสนฤมล กุ๊กสันเทียะ

6 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสมณีนุช แสพลกรัง

6 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสรัตน์ชนู ทองปลิว

6 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.นรากร ไชยประเสริฐ

6 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสสมศรี ไกรศร

6 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสณัฐดาภรณ์ ผัดกระโทก

6 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสอภิญญา แจ่มเจริญ

6 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสณัฏฐริกา ปัญจาคะ

6 ปี 0 เดือน 10 วัน
ม.ภาสกร กอหญ้ากลาง

5 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสกริยา โยธี

5 ปี 9 เดือน 9 วัน
มิสพิชาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์

5 ปี 7 เดือน 10 วัน
มิสณัฐสุดา เชื้อจันอัด

5 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสอนุสรา ปาโสรักษ์

5 ปี 0 เดือน 3 วัน
มิสสุธิดา บาลไธสง

4 ปี 10 เดือน 10 วัน
มิสบุปผาคำ ทิพย์คูนอก

4 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสจริยา บุญลาภ

4 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสรุ่งอรุณ พงษ์ผือฮี

4 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสสโรบล สุมาลี

4 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสสุนิสา บุตรราช

4 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสอนุสรา สัตตะพันธ์

4 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสสุพัตรา สกุลเจริญ

3 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสรินระพี มรรครมย์

3 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.อานนท์ เหนือเกษ

1 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสสุรีย์ พรหมราช

1 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสบุญรักษา เก่งนอก

1 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสเอมอร บัวภา

0 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสฐิติรัตน์ ไตรจักรปราณี

0 ปี 6 เดือน 19 วัน
มิสวรกานต์ โคลงชัย

0 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.เทพไท เชียนจันทึก

0 ปี 4 เดือน 16 วัน
บุคคลากรทางการศึกษา (จำนวน 34 คน)
ม.พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง

31 ปี 11 เดือน 1 วัน
ม.ตระการ แสนแก้ว

29 ปี 1 เดือน 7 วัน
มิสจุฑารัตน์ ศรีวิโรจน์

28 ปี 2 เดือน 19 วัน
มิสเบญจมาศ นพรัตนศิริ

27 ปี 1 เดือน 17 วัน
มิสลัดดาวัลย์ พึ่งทอง

27 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสปรีย์นันท์ ลองจำนงค์

25 ปี 0 เดือน 5 วัน
มิสธิดารัตน์ พึ่งทอง

24 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.จตุรงค์ นัดสันเทียะ

22 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสรัตนา วงษ์พุฒ

20 ปี 7 เดือน 20 วัน
มิสณัฐปภัสร์ พรหมโสดา

20 ปี 1 เดือน 9 วัน
มิสวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล

19 ปี 0 เดือน 15 วัน
มิสช่อลดา ปานแจ้ง

17 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสนิรมล ศิริปรุ

17 ปี 1 เดือน 8 วัน
มิสสุทิศา อมรดิษฐ

17 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

16 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสชัญญานุช บางปา

16 ปี 4 เดือน 11 วัน
ม.กิตติศักดิ์ เดินสันเทียะ

15 ปี 7 เดือน 19 วัน
มิสเตือนใจ แก่นพุดซา

14 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสอรัญญา รอมดอน

14 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสชฎาพร โฉมประเสริฐ

13 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสวรนุช แนบพุดซา

12 ปี 7 เดือน 17 วัน
ม.ศราวุธ ชนะบำรุง

12 ปี 7 เดือน 17 วัน
ม.สิริ กิ่งกลางดอน

12 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสจิราวรรณ ปุราเต

10 ปี 1 เดือน 1 วัน
มิสวิศา บุญภักดี

9 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสวิไลพร ทวยจัด

9 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสณฐมน แฝงฤทธิ์

9 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสมนทิรา อำภาวงษ์

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
ม.อภิชาต อานามนารถ

7 ปี 11 เดือน 18 วัน
ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

7 ปี 7 เดือน 16 วัน
ม.ธรรมนูญ คำสัตย์

7 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสลัดดาวัลย์ กุลนา

4 ปี 11 เดือน 29 วัน
มิสดวงสุดา มากมน

2 ปี 6 เดือน 16 วัน
มิสปิยธิดา สุวรรณมณี

0 ปี 6 เดือน 11 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 1 คน)
มิสทวีสิน เกตุกุล

14 ปี 1 เดือน 5 วัน
";