[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ตรวจพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564
คณะภราดาเข้าพบ พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2
มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
กิจกรรมเคารพธงชาติ ในสถานการณ์ COVID-19
Welcome back to School ระดับประถมฯ-มัธยมฯ กลุ่มที่ 2
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แนะนำแนวทาง มาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประชุมผู้ปกครองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2564
การจำหน่ายหนังสือเรียน ด้วยบริการแบบระบบ "DRIVE THRU" ปลอดภัย ไม่ต้องลงจากรถ
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Genius STEAM"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "นักประดิษฐ์น้อย"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Little Chef" กลุ่มที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา" ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Cover Dance"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "ว่ายน้ำ"
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "ฟุตบอล"
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course) แผนก English Program
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Little Chef" กลุ่มที่ 2
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
บรรยากาศการเรียนภาคฤดูร้อน (ACN Summer Course 2021) ระดับปฐมวัย
กิจกรรม "แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่"
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 51)
ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ทดสอบ/สัมภาษณ์ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ
ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
งานเลี้ยงฉลองวันเกิดนักเรียนประจำ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน
ฉลองสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
ปัจฉิมนิเทศและพิธีกราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 38
งานเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 38 (PROM NIGHT PARTY)
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2563
บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
บรรยากาศถ่ายภาพนักเรียนระดับปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาปี 2563
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563
เนื้อหาการสอบปลายภาค 2/ 63 ระดับชั้น ม.4-5
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563
คัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอล ปีการศึกษา 2564
EP Final Examination Timetable Term2/2020
บรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทาง/แนวทาง การศึกษาของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเลือกแผนการเรียน"

    1 2 3 4  >   >|