[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
นักเรียนประจำเที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมา
การประกวดวงดนตรีถนนคนเดิน
แสดงดนตรีบ้านนารีสวัสดิ์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The Tenth National Software Contest : NSC 2008)
ร่วมจัดตลาดนัดการจัดการความรู้ 4 ภูมิภาค
ประชุมครูประจำเดือน
วันที่ 5 กรกฏาคม 2550 ประชุมหัวหน้าฝ่ายบริการ ณ ห้องฝ่ายบริการ
การแข่งขันภายนอก (เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ด)
โครงการธนาคารในโรงเรียน
ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา..........โดยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน – นักศึกษา
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)
งานลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม/งานลูกเสือ
กิจกรรมชุมนุม/งานลูกเสือ
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่บ้านนารีสวัสดิ์
การรณรงค์ขับขี่ที่ปลอดภัย
การรณรงค์งดสูบบุหรี่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน
งานอบรมนักเรียน
การส่งเสริมระเบียบวินัย
กิจกรรมนั่งสมาธิ
ไหว้ครูปฐมวัย
การปฐมนิเทศนักเรียนด้านระเบียบวินัย
การปฐมนิเทศครูใหม่  ประจำปีการศึกษา  2550
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ระดับประถมศึกษา
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงาน
ร่วมไว้อาลัย
การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ/ภาษาจีน
พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2550

|<  <   161 162 163 164